ประเภทบริการ
   
ธนาคาร ที่ให้บริการ
 
รวบรวมคำถามที่คุณอยากรู้ FAQ
ยินดีต้อนรับ
www.Cashwe.com
 
ผลิตภัณฑ์ที่โอกาสอนุมัติสูง
(ดูจากสถิติการอนุมัติที่ผ่านมา)
  บัตรเครดิต
บัตรเครดิต KTC
บัตรเครดิต กสิกรไทย
บัตรเครดิต กรุงศรีอยุธยา
  สินเชื่อ
สินเชื่อ KTC
สินเชื่อ ซีไอเอ็มบี ไทย
  บัตรกดเงินสด
KTC Cash Revolve
Citibank Ready Credit
line
แลกลิงค์
line
     

ธนาคารธนชาติ : ข้อมูลของธนาคารธนชาต

 
     
 

ธนาคารธนชาติ : โลโก้ธนาคารธนชาต
ประวัติธนาคารธนชาติประวัติธนาคาร

ธนาคารธนชาติ จำกัด(มหาชน) เดิมเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในชื่อ บริษัทเงินทุน เอกชาติ จำกัด(มหาชน) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 ภายใต้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขตธุรกิจ หลังจากนั้นได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 และได้เปิดให้บริการด้านการเงินทุกรูปแบบ โดยมีธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์เป็นธุรกิจหลัก

ความเป็นมาของธนาคารธนชาต

 ธันวาคม 2541
กระทรวงการคลังได้ประกาศนโยบายในการสนับสนุนการรวมกิจการระหว่างสถาบันการเงินต่างๆ โดยการออกใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขตธุรกิจให้แทนใบอนุญาตประกอบการ Super Finance ที่ประกาศใช้ก่อนหน้านี้ และหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตจะต้องเป็นสถาบันการเงินที่เกิดจากการควบรวมกันอย่างน้อย 5 แห่ง และมีเงินกองทุนหลังจากหักสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท

 กุมภาพันธ์ 2542
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด(มหาชน) หรือชื่อเดิม บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด(มหาชน) ได้ยื่นขออนุมัติใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขตธุรกิจ จากธนาคารแห่งประเทศไทยโดยมีบริษัทเงินทุน เอกชาติ จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทแกนในการจัดตั้งธนาคารใหม่ร่วมกับสถาบันการเงินอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย
1. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอชเอสบีซี จำกัด
2. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์กรุงเทพเคหะ จำกัด
3. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์สินเคหะการ จำกัด
4. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์วานิช จำกัด

 มิถุนายน 2544
ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุมัติในหลักการ การจัดตั้งธนาคารที่จำกัดขอบเขตธุรกิจตามแผนงานที่บริษัท ทุนธนชาต จำกัด(มหาชน) เสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานดังกล่าว บริษัททุนธนชาต จำกัด(มหาชน) และสถาบันการเงินอีก 4 แห่งที่กล่าวข้างต้น ได้ทำการโอนลูกหนี้ปกติทั้งหมด จำนวน 16,857 ล้านบาท ไปยังบริษัทเงินทุน เอกชาติ จำกัด(มหาชน) และในขณะเดียวกัน สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจำนวน 4,464 ล้านบาทของบริษัทเงินทุน เอกชาติ จำกัด(มหาชน) ก็ได้ถูกโอนไปอยู่ภายใต้การบริหารของ บริษัทบริหารสินทรัพย์เอ็น เอฟ เอส จำกัด

 3 มกราคม 2545
กระทรวงการคลังได้อนุมัติใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขตธุรกิจแก่ บริษัทเงินทุน เอกชาติ จำกัด(มหาชน) โดยทั้งนี้ บริษัทเงินทุน เอกชาติ ได้ทำการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่ทางการ แต่ยังคงสถานะเป็นบริษัทมหาชน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2545 เป็นต้นมา

 1 มีนาคม 2547
ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) ได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ และในปีเดียวกันนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมกับกระทรวงการคลังได้ประกาศ แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในระบบสถาบันการเงิน โดยการปรับโครงสร้างและบทบาทของสถาบันการเงิน ซึ่ง บริษัททุนธนชาต จำกัด(มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) ได้ปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้างตามแนวนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ

 22 เมษายน 2548
กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินของกลุ่มธนชาตให้เป็น
สถาบันการเงิน 1 รูปแบบ ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งตามแผนดังกล่าว ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) ได้เริ่ม
ดำเนินธุรกรรมเช่าซื้อแทนที่บริษัท ทุนธนชาต จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2548 และบริษัท ทุนธนชาต จำกัด
(มหาชน) ได้โอนเงินรับฝากประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกให้แก่บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล จำนวนรวมทั้งสิ้น 79,803 ล้าน
บาท ไปที่ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) ในวันที่ 1 กรกฎาคม และ 1 พฤศจิกายน 2548 ตามลำดับ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2548 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด(มหาชน) ได้โอนเงินให้สินเชื่อในราคาตามมูลหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 535 ล้านบาท ให้กับ
ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) และในวันที่ 9 ธันวาคม 2548 ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
จาก 8,102 ล้านบาท เป็น 14,584 ล้านบาท

 ปี 2549

กลุ่มธนชาตได้ดำเนินการสืบเนื่องตามแผนปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ ที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ในปี 2548 โดยบริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 และเพื่อสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลของ ธปท. ที่ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มในปี 2549 ตลอดจนยกระดับการกำกับดูแลฯ ให้มีมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล โดยมีบริษัททุนธนชาตเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธนชาต จึงได้จัดตั้งและดำเนินการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม ซึ่งได้รับอนุญาตแล้วเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดย ธปท. ให้บริษัททุนธนชาตซื้อหรือมีหุ้นในบริษัทจำกัดที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จำนวน 13 บริษัท (ไม่รวมบริษัททุนธนชาต) และบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินอนุญาตให้บริษัททุนธนชาต ถือต่ออีก 1 บริษัท

 ปี 2550

ธนาคารได้เข้าซื้อหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินธนชาต รวมทั้งมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับ The Bank of Nova Scotia Asia Limited “BNSAL” สรุปได้ดังนี้

- การเข้าซื้อหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต

        ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 มีมติอนุมัติให้ธนาคารซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) รวม 8 บริษัท ในจำนวนที่บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ถืออยู่ทั้งหมด โดยธนาคารได้รับอนุญาตจาก ธปท. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 และธนาคารเข้าซื้อหุ้นบริษัทดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 มูลค่ารวม 4,158.24 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100.00
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 75.00
3. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00
4. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 88.00
5. บริษัท ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00
6. บริษัท ธนชาตแมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00
7. บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา ถือหุ้นร้อยละ 100.00
8. บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99

- การเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) โดย The Bank of Nova Scotia Asia Limited

        ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจำนวน 676,263,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จำแนกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้ BNSAL จำนวน 276,263,200 หุ้น ราคาหุ้นละ 16.37 บาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 400,000,000 หุ้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีมติเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 400,000,000 หุ้น

        ธนาคารได้รับอนุญาตจาก ธปท.ผ่อนผันให้ธนาคารมี BNSAL เป็นผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 24.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้มีผู้ถือหุ้นที่มิใช่สัญชาติไทยไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ และให้มีกรรมการที่มิใช่สัญชาติไทยเกินกว่า 1 ใน 4 แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มิใช่สัญชาติไทย

         วันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ธนาคารเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BNSAL จำนวน 276,263,200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 16.37 บาท และ BNSAL ได้ซื้อหุ้นจากบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) เพิ่มอีกจำนวน 157,130,216 หุ้น ในราคาหุ้นละ 16.37 บาท เป็นผลให้ BNSAL มีหุ้นรวมทั้งสิ้น 433,393,416 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ธนาคารมีหุ้นจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 2,134,619,292 หุ้น โดยเป็นหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้วเท่ากับ 1,734,619,292 หุ้น คิดเป็นทุดจดทะเบียนที่ชำระแล้วรวม 17,346,192,920 ล้านบาท

 


บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

สินเชื่อบ้าน Smart Home สำหรับ
โครงการทั่วไป

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อซื้อบ้าน

บัญชีเงินฝากประจำ

สินเชื่อบ้าน P-Homeสำหรับ
โครงการสนับสนุน

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อ Refinance

บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน Cash Your Home

สินเชื่ออเนกประสงค์

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

สินเชื่อเพื่อการศึกษาสำหรับปริญญาโท

 

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

สินเชื่อเพื่อการศึกษาสำหรับ ส.ท.ญ.

 

 

สมัครขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อซื้อบ้าน

 

 

สมัครขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อ Refinance

 

 

สมัครขอสินเชื่ออเนกประสงค์

 

 

สมัครขอสินเชื่อเพื่อการศึกษา

 

 

ใบสมัครขอสินเชื่อ

 

 

 

บริการโอนเงินและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร (Interbank Transfer)

 

บริการโอนเงินระหว่างบัญชี (Cash Link Account)

 

Complain Center

Thanachart Contact Center 1770

Request Tracking System

Click SmartCar

Thanachart Insurance

Thanachart Fund

Click Smart Car

ข่าวสารธนาคารธนชาติ

รับ 3% แบบไม่ต้องลุ้น

ธนาคารธนชาติ การันตีดอกเบี้ย 3% ต่อปี ฝากประจำ 3 เดือน ขั้นต่ำที่ 500,000 บาท

การประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

การเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการ / เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ประจำปี 2551

กระแส รอยยิ้ม เพิ่มขึ้นรายวัน

ยิ้ม..ทุกครั้งที่ใช้เช็ค ธนาคารธนชาต

ตั๋วแลกเงิน (B/E)

ทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง

โครงการ Corporate Savings

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Corporate Savings ให้ดอกเบี้ยสูง พร้อมมอบสิทธิพิเศษตอบรับธุรกรรมทางการเงินเพื่อลูกค้าธุรกิจ
ขยายเวลาเพิ่มถึง 31 มีนาคม 2551

ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล เพียงให้โอกาสกับตัวคุณเอง

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานคุณภาพของบริษัทในกลุ่มธนชาต กับหลากหลายตำแหน่งงาน...

สะดวก ฉับไว วางใจได้…กับ บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

สมัครใช้บริการ ATS วันนี้ รับฟรี กระเป๋าสปอร์ตตี้ สุดเก๋ พิเศษ! สำหรับ 1,000 ท่านแรก

โปรดระวัง !! มิจฉาชีพ

แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากธนาคารธนชาติ
โทรศัพท์แจ้งว่า คุณคือผู้โชคดีได้รับรางวัล
จากธนาคารธนชาต และขอเลขที่บัญชีเงินฝาก
เพื่อจะทำการโอนเงินให้