ประเภทบริการ
   
ธนาคาร ที่ให้บริการ
 
รวบรวมคำถามที่คุณอยากรู้ FAQ
ยินดีต้อนรับ
www.Cashwe.com
 
ผลิตภัณฑ์ที่โอกาสอนุมัติสูง
(ดูจากสถิติการอนุมัติที่ผ่านมา)
  บัตรเครดิต
บัตรเครดิต KTC
บัตรเครดิต กสิกรไทย
บัตรเครดิต กรุงศรีอยุธยา
  สินเชื่อ
สินเชื่อ KTC
สินเชื่อ ซีไอเอ็มบี ไทย
  บัตรกดเงินสด
KTC Cash Revolve
Citibank Ready Credit
line
แลกลิงค์
line
     

ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Bank)

 
     
 

ประวัติธนาคาร
            ธนาคารกรุงไทย จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 โดยการควบกิจการของธนาคารเกษตร จำกัด และธนาคารมณฑล จำกัด ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งคู่ เข้าเป็นธนาคารเดียวกันตามนโยบายของรัฐบาล และได้ใช้ชื่อใหม่ว่า "ธนาคารกรุงไทย จำกัด" ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Krung Thai Bank Limited" ใช้สัญลักษณ์ "นกวายุภักษ์" ซึ่งเป็นเครื่องหมายของกระทรวงการคลัง เป็นสัญลักษณ์ประจำของธนาคารจนถึงปัจจุบัน ในระยะแรกของการก่อตั้งธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ใช้สถานที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารเกษตร จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนเยาวราช เป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ และมีสาขารวม 81 แห่ง พนักงาน 1,247 คน สินทรัพย์รวม 4,582.10 ล้านบาท และทุนจดทะเบียน 105 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ของการรวมธนาคารทั้งสองให้เป็นธนาคารของรัฐ ที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สามารถคุ้มครองผู้ฝากเงิน และบริการลูกค้าได้กว้างขวางขึ้น ตลอดจนสามารถ อำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้มากขึ้นด้วย ผลการดำเนินงานของธนาคาร ได้ขยายตัวเติบโตขึ้นมาเป็นลำดับ ทำให้อาคารสำนักงานใหญ่เดิมคับแคบไม่สะดวก และไม่คล่องตัว ในการปฏิบัติงาน ธนาคารจึงได้ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มาตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2525 และได้ใช้เป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่มาจนถึงปัจจุบัน ในเดือนมีนาคม 2530 ธนาคารกรุงไทย ได้รับมอบหมายให้เข้าไปช่วยบริหารงาน ในโครงการ 4 เมษา ต่อจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเน้นการบริหารในเชิงธุรกิจ

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2530 ธนาคารกรุงไทยได้รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารสยาม จำกัด มาบริหารตามนโยบายของกระทรวงการคลัง เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของธนาคารสยาม มีปัญหาหลายด้านที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น ทำให้เป็นภาระที่รัฐจะต้องจัดการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด และหลังจากการรวมกับธนาคารสยาม จำกัด แล้วธนาคารกรุงไทยจะกลายเป็น ธนาคารพาณิชย์ของรัฐเพียงแห่งเดียว มีสินทรัพย์มากเป็นอันดับสองของประเทศ สามารถจะสนองตอบนโยบาย การเงินการคลังของประเทศ และสามารถแสดงบทบาทความเป็น "ธนาคารนำ" (Lead Bank) ได้

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

           ความก้าวหน้าของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้เริ่มดำเนินกิจการมา ธนาคารกรุงไทยได้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง และรวดเร็ว มีการปรับปรุง และขยายองค์กรงานใหม่ ทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขา ซึ่งทำให้ธนาคาร สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น กระทั่งปี พ.ศ. 2531 ธนาคารกรุงไทย จัดเป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียว ที่มีสาขาอยู่ครบทั่วทุกจังหวัดของประเทศ และยังมีแผนงานจะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก โดยเน้นการเปิดสาขาในเขตรอบนอก ที่ความเจริญกำลังขยายตัวออกไป ซึ่งทำให้ธนาคารสามารถให้บริการด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

นอกจากธนาคารกรุงไทยยังได้นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้กับงานให้บริการแก่ลูกค้า และการปฏิบัติงานภายในธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งระบบออนไลน์ และเครื่องเอทีเอ็ม ซึ่งธนาคารกรุงไทยนับเป็นธนาคารแรกที่สามารถติดตั้งได้ครบ 73 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2531 และในปี 2532 ได้ติดตั้งเครื่องเอทีเอ็มเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50 เครื่อง จากที่มีอยู่เดิม 171 เครื่อง ทำให้ธนาคารสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคารได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ขณะเดียวกันธนาคารก็ได้ขยายขอบข่ายการให้บริการด้านนี้ออกไปอีก โดยเปิดให้มีบริการธนาคารออฟฟิศแบงค์กิ้ง เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และทันกับเวลาในการตัดสินใจทางธุรกิจของลูกค้าเอง 

ความก้าวหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การนำหุ้นของธนาคารเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532 นับเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่นำหุ้นเข้าซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้เริ่มเปิดการซื้อ - ขายหุ้นของธนาคารกรุงไทย ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2532 เป็นต้นมา และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 โดยใช้ชื่อ "ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)" (Krung Thai Bank Public Company Limited) การที่ธนาคารตัดสินใจ นำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ทำให้เกิดผลดี ที่เห็นได้ชัด 3 ประการคือ

1.

เป็นการส่งเสริมการออม และการลงทุนของประเทศ ตามนโยบายที่รัฐบาลวางไว้

2.

เป็นการกระจายหุ้นของธนาคารไปสู่มหาชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการระดมทุนมาใช้ในกิจการ

3.

เป็นการเพิ่มสินค้าใหม่ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ อันเป็นการส่งเสริมตลาดทุนภายในประเทศให้ขยายตัวมากขึ้น

บัตรเครดิตกรุงไทย

 

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC เป็นผู้นำด้านธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคของประเทศไทย ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในฐานะบริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) และต่อมาในเดือนตุลาคม 2545 ธนาคารกรุงไทยได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน KTCลงเหลือ 49% พร้อมกับนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณสิ้นปี 2547 KTC มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงถึง 6,800 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นอันดับต้นๆแม้เทียบกับผู้ประกอบการประเภทเดียวกันในต่างประเทศ

   ประเภทบัตรเครดิต

   สินเชื่อบุคคล KTC CASH

 

 

 

  ประเภทบัตรเครดิต

 

 • บัตรเครดิต KTC Visa/Mastercard Gold & Classic คุ้มค่าสะดวกสบายกับการจับจ่าย
 • บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa รับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุดทันที 0.8% ไม่จำกัดวงเงินรวมถึงการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า
 • บัตรเครดิต KTC Soccer MasterCard ให้คอบอลอย่างคุณได้ประสบการณ์เกินใคร
 • บัตรเครดิต KTC Co. Brand บัตรเครดิตที่ออกโดยความร่วมมือระหว่าง KTC และองค์กรต่างๆ
 • บัตรเครดิต KTC Affinity บัตรเครดิตสำหรับลูกค้าองค์กรและสมาคม

 

  สินเชื่อบุคคล KTC CASH : สมัครสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย

 

 • KTC CASH Standardความสุขไม่มีจำกัด ชีวิตไม่มีสะดุด
 • KTC CASH Refinance หนักใจเรื่องดอกเบี้ยสูง ประหยัดกว่า โอนยอดค้างชำระมาที่ KTC CASH เพียง 22% ต่อปี  
 • KTC CASH Short Term HYPERLINK เพิ่มความคล่องตัวในทุกภาวะฉุกเฉิน ด้วยสินเชื่อระยะสั้น
 • KTC CASH Executive Plus  ใช้ชีวิตให้เต็มที่ ไม่มีสะดุด ข้อเสนอพิเศษ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • KTC CASH Education แบ่งเบาภาระ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
 • KTC CASH MotorcycleLoanสบายใจไม่เหมือนใคร กับการเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ได้ง่ายๆ
 • KTC CASH Hospital มอบความสบายใจ และอุ่นใจทุกครั้งกับสินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล

บริการสินเชื่อธุรกิจ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย พร้อมให้บริการทางการเงินทุกประเภทอย่างครบวงจร รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ ผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภท ทั้งธุรกิจขนาดย่อม , ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนความสำเร็จ และการเจริญเติบโตของธุรกิจ

   บริการด้านสินเชื่อในประเทศ

   บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก

   บริการสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชน

   บริการด้านสินเชื่อต่างประเทศ

   บริการจัดการทางการเงิน

   บริการด้านอื่น ๆ

 

 

 


บริการด้านสินเชื่อในประเทศ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย พร้อมเสนอบริการด้านสินเชื่อสำหรับธุรกิจทุกประเภท ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ ดังนี้


เงินกู้

 • บริการเงินกู้โดยมีระยะเวลาแน่นอน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปลงทุนในกิจการที่มีระยะปานกลาง หรือ ระยะยาว ตามลักษณะโครงการ  เช่น การกู้เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การกู้เพื่อก่อสร้างโรงงาน อาคารสถานประกอบการ การกู้เพื่อซื้อเครื่องจักร ฯลฯ การชำระคืนโดยผ่อนชำระเป็นรายเดือน หรือ โดยการปลอดจำนอง สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี

 • ธนาคารกรุงไทยให้บริการวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีเพื่อใช้สำหรับหมุนเวียนในกิจการ และเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการ

เงินกู้ระยะสั้น

 • บริการสินเชื่อระยะสั้น เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการ มีกำหนดชำระคืนไม่เกิน 90 วัน โดยมีตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบการขอกู้

รับซื้อลดตั๋วเงิน  

 • บริการสินเชื่อระยะสั้นแก่ลูกค้าของธนาคาร โดยการรับซื้อลดตั๋วเงิน ได้แก่ เช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ที่ยังไม่ครบกำหนด แต่ธุรกิจมีความจำเป็นต้องใช้เงินก่อน

หนังสือค้ำประกัน

 • บริการออกหนังสือค้ำประกันแก่ลูกค้าของธนาคารที่ประสงค์จะยื่นประกวดราคา หรือ ทำสัญญาใด ๆ กับส่วนราชการ หรือธุรกิจภาคเอกชน

การอาวัล/รับรองตั๋วเงิน  

 • เป็นการรอาวัล/รับรองตั๋วเงิน โดยผูกพันกับผู้ทรงตั๋วเงินว่า หากผู้สั่งจ่ายเงินไม่ชำระหนี้ตามตั๋วเงินนั้นในวันเวลาที่กำหนด ธนาคารจะเป็นผู้ชำระแทน

วงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ  

 • เป็นบริการสำหรับกรณีที่ธุรกิจต้องการสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศที่มีมูลค่าสูง และ/หรือ ผู้ซื้อและผู้ขายต้องการให้ธนาคารเข้ามามีส่วนในการเป็นคนกลางชำระค่าสินค้า หากผู้ขายได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขในเลตเตอร์ออฟเครดิต ที่กำหนดตามข้อตกลงของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

หนังสือรับรองเครดิต

 • บริการออกหนังสือรับรองเครดิต แก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะยื่นประมูลงาน หรือทำสัญญากับหน่ยงานราชการ หรือ เอกชน

บริการด้านสินเชื่อต่างประเทศ

บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า ธนาคารสามารถให้การช่วยเหลือโดยการสนับสนุนให้สินเชื่อเพื่อการนำเข้า ประกอบด้วย

การเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต  

 • เมื่อผู้ซื้อตกลงจะซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ผู้ซื้อสามารถยื่นแบบฟอร์มคำขอเปิด L/C (Application Form) และนำ Proforma Invoice มาขอเปิด L/C กับธนาคารได้

 

Shipping Guarantee & Delivery Order

 • ในกรณีที่สินค้ามาถึงท่าเรือ หรือ สนามบินแล้ว แต่เอกสารการรับสินค้า คือ Bill of Lading (B/L) หรือ Air Way Bill (AWB) ยังมาไม่ถึงธนาคาร หากผู้ซื้อต้องการรับสินค้าก่อน สามารถยื่นขอทำ Shipping Guarantee กรณีสินค้ามาทางเรือ หรือ Delivery Order กรณีสินค้ามาทางเครื่องบินพร้อมทั้งยื่นสัญญา Trust Receipt เพื่อนำ Shipping Guarantee หรือ Delivery Order ไปยื่นต่อบริษัทเรือ หรือ สายการบินแทนเอกสาร B/L (AWB)

ตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า

 • บริการเรียกเก็บเงิน ตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Bill for Collection) คือ ตั๋วที่ผู้ขายสินค้าในต่างประเทศส่งผ่านธนาคารตัวแทนของผู้ขายในต่างประเทศมายังธนาคาร เพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อ หรือผู้ให้ผู้ซื้อรับรองตั๋ว เงื่อนไขการชำระเงินมี 2 ประเภท คือ
  • (1) Documents against Payment (D/P) หมายถึง ผู้ซื้อต้องชำระเงินตามตั๋วให้เรียบร้อยก่อน ธนาคารจึงมอบเอกสารต่าง ๆใ ห้ผู้ซื้อไปรับสินค้าจากบริษัทเรือ หรือ สายการบิน
  • (2) Documents against Acceptance (D/A) หมายถึง ผู้ซื้อต้องรับรองตั๋วก่อน ธนาคารจึงมอบเอกสารต่าง ๆ ให้ผู้ซื้อ ไปรับสินค้า จากบริษัทเรือ หรือ สายการบินได้ ผู้ซื้อจะชำระเงินให้ผู้ขายเมื่อตั๋วครบกำหนดภายหลัง

Forward Contract

 • หากผู้นำเข้าสินค้า มีความประสงค์จะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสามารถทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อทราบมูลค่าต้นทุนสินค้าที่แน่นอน

บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก

Krungthai Bank สามารถให้การช่วยเหลือโดยการสนับสนุนให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 • สินเชื่อก่อนการส่งออก (Pre-Shipment Financing หรือ Packing Credit) คือ สินเชื่อที่ผู้ส่งออกนำไปเป็นเงินทุนในการจัดเตรียม สินค้าที่ได้รับL/C หรือ ใบสั่งซื้อแล้ว
 • สินเชื่อหลังการส่งออก (Post-Shipment Financing หรือ Packing Credit) เป็นการให้สินเชื่อเมื่อผู้ส่งออกได้ส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้วและนำตั๋วสินค้าออกที่มีกำหนดระยะเวลาชำระเงิน มาให้ธนาคารเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อต่างประเทศ ผู้ส่งออกสามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารได้ใน อัตราไม่เกิน 90 % ของจำนวนเงินตามตั๋วแลกเงิน (ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน)
 • บริการรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C กรณีผู้ขายมีวงเงินขายตั๋วสินค้าออกตาม L/C เมื่อผู้ขายได้ส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องนำเอกสารต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่ L/C ระบุ มายื่นธนาคารให้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุใน L/C พร้อมแนบ L/C ต้นฉบับ เพื่อธนาคารจะได้ตรวจ สอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว เมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วน ธนาคารจะรับซื้อ (Negotiate) โดยจ่ายเงินค่าสินค้าให้ผู้ขายก่อน และส่งไปเรียกเก็บจากธนาคารผู้เปิด L/C ต่อไป ในกรณีที่เป็น L/C ที่มีกำหนดเวลาในการชำระเงิน (Usance L/C) เมื่อผู้ขายนำตั๋วมาขายลดกับ ธนาคาร ธนาคารจะรับซื้อเอกสารนั้น โดยคิดส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกำหนด 
 • Forward Contract   หากผู้ซื้อมีความประสงค์จะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผู้ซื้อสามารถทำสัญญาซื้อขาย เงินตราต่างประเทศ เพื่อชำระค่าสินค้าล่วงหน้าจากธนาคารได้

บริการจัดการทางการเงิน

 • ธนาคารกรุงไทย ให้บริการด้านการจ่ายเงิน และการรับชำระเงินค่าสินค้า สาธารณูปโภค หรือบริการเพื่ออำนวยความสะดวก และลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมทางการเงินของธุรกิจและคู่ค้า รวมทั้งสามารถควบคุมรายการทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ เช่น การโอนเงินเดือนเข้าบัญชีพนักงาน , การจ่ายเงินค่าสินค้าให้แก่คู่ค้าของกิจการ , การรับชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคารทั่วประเทศ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ รวมทั้งอินเตอร์เน็ต ซึ่งธนาคารมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

บริการสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชน

สินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์สำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชน
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามความต้องการของผู้กู้ เช่น ซื้อรถยนต์ ,ซื้อรถจักรยานยนต์ ,ซื้อคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

 • คุณสมบัติของผู้กู้
  • มีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว
  • ใช้บริการบัตร ATM. หรือบัตรวีซ่าเดบิต กับธนาคาร
  • มีเงินได้ในตำแหน่งรายเดือนสุทธิเพียงพอในการผ่อนชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยได้
 • คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน
  • เป็นพนักงานหน่วยงานเอกชน เช่นเดียวกับผู้กู้และมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้กู้
 • วงเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ย
  • บุคคลค้ำประกัน
   • กู้ได้สูงสุด 500,000 บาท
   • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี
   • กรณีหน่วยงานทำข้อตกลงหักเงินเดือนผู้กู้
    อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญากู้)
   • กรณีหน่วยงานทำข้อตกลงจ่ายเงินเดือนผู้กู้ผ่านธนาคาร
    อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญากู้)
  • จำนองหลักทรัพย์ค้ำประกัน
   • กู้ได้ 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
   • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 15 ปี
   • อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี (ตลอดอายุสัญญากู้)
  • เงินฝากค้ำประกัน
   • กู้ได้ 100% ของจำนวนเงินฝาก  วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
   • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 15 ปี
   • อัตราดอกเบี้ยคิดในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เป็นหลักประกัน
    บวกส่วนต่างขั้นต่ำ 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญากู้)

บริการด้านอื่น ๆ

ธนาคารกรุงไทย มีพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมให้บริการที่หลากหลาย เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของท่านได้เป็นอย่างดี อาทิ

 • บริการประกันภัย ประกันชีวิต
 • บริการด้านหลักทรัพย์
 • บริการด้านการจัดการกองทุนรวม
 • บริการลิสซิ่ง
 • บริการด้านบัตรเครดิต

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่

โทรศัพท์ / โทรสาร

อาคาร 1

เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2255-2222
โทรสาร : 0-2255-9391-3

อาคาร 2

เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2208-7000, 8000
โทรสาร : 0-2255-9391-3

 

ข่าวและกิจกรรม

รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลังตรวจเยี่ยมธนาคารกรุงไทย
นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจเยี่ยม krungthai bank จำกัด (มหาชน) เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและแผนงานจากคณะกรรมการธนาคารฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายให้ธนาคารกรุงไทยเป็นส่วนหนึ่งของกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551
   
ธ.กรุงไทยแสดงความยินดี
นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รับ มอบดอกไม้แสดงความยินดีจากนายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารธนาคาร ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ ห้องรับรองกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551
   
ธนาคารกรุงไทยออกเงินฝาก KTB for Love ฉลองเทศกาลวันแห่งความรัก
ธนาคารกรุงไทยเดินหน้าออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก หลังออกเงินฝาก KTB อั่งเปา สมนาคุณลูกค้าช่วงตรุษจีน โดยในเทศกาลวันแห่งความรัก ออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก KTB for Love รับฝากขั้นต่ำ 1 หมื่นบาท จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 3.00% ต่อปี รับฝาก 12-29 กุมภาพันธ์นี้ นายสหัส ตรีทิพยบุตร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน... อ่านต่อ
   
Krungthai Bank ประกันคุณภาพบริการ
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารรกรุงไทย เป็นประธานในพิธีประกาศการรับประกันคุณภาพบริการต่อสาธารณชน พร้อมมอบโล่ให้กับผู้จัดการสำนักงานเขตทั่วประเทศจำนวน 64 เขต และสำนักนานาเหนือ เพื่อยืนยันความพร้อมในการประกันคุณภาพบริการของสาขาทั่วประเทศ ณ บริเวณ Banking Hall บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551
   
บมจ.ธนาคารกรุงไทยจัดสัมมนายุทธศาสตร์ธุรกิจปี 2551
นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารธนาคารกรุงไทย เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ธุรกิจของธนาคารในปี 2551 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2551