ประเภทบริการ
   
ธนาคาร ที่ให้บริการ
 
รวบรวมคำถามที่คุณอยากรู้ FAQ
ยินดีต้อนรับ
www.Cashwe.com
 
ผลิตภัณฑ์ที่โอกาสอนุมัติสูง
(ดูจากสถิติการอนุมัติที่ผ่านมา)
  บัตรเครดิต
บัตรเครดิต KTC
บัตรเครดิต กสิกรไทย
บัตรเครดิต กรุงศรีอยุธยา
  สินเชื่อ
สินเชื่อ KTC
สินเชื่อ ซีไอเอ็มบี ไทย
  บัตรกดเงินสด
KTC Cash Revolve
Citibank Ready Credit
line
แลกลิงค์
line
     

ธนาคารออมสิน

 
     
 

ประวัติธนาคารออมสิน

“แบงค์ลีฟอเทีย” ต้นแบบการออม
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเห็นคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์เพื่อให้ประชาชนรู้จักการประหยัดการเก็บออม มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองของประชาชน ให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย จึงทรงริเริ่มจัดตั้งคลังออมสินทดลองขึ้น โดยทรงพระราชทานนามแบงค์ว่า “ลีฟอเทีย” ในปี พ.ศ. 2450 เพื่อทรงใช้ศึกษาและสำรวจนิสัยคนไทยในการออมเบื้องต้น พระองค์ทรงเข้าใจในราษฎรของพระองค์และทรงทราบดีว่าควรใช้กุศโลบายใดอันจะจูงใจคนไทยให้มองเห็นความสำคัญของการออม

กำเนิดธนาคารออมสิน
ยุคที่ 1 คลังออมสิน สังกัดกรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ พ.ศ. 2456 – 2471เพื่อให้คลังออมสินได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลเผื่อแผ่
ไปถึงราษฎรโดยทั่วกัน พระองค์จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการจัดตั้ง “คลังออมสิน” ขึ้น ในสังกัดกรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใช้ “พระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ. 2456”ประกาศใช้ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456

 

เติบโตอย่างรุดหน้า
ยุคที่ 2 กองคลังออมสิน สังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม พ.ศ. 2472 - 2489ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชดำริเห็นควรโอนกิจการคลังออมสินให้้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของกรมไปรษณีย์โทรเลข กิจการได้เริ่มแพร่หลายและเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งนับได้ว่ากิจการคลังออมสินในช่วงระยะนี้เติบโตขึ้นมาก จึงเรียกได้ว่าเป็น“ยุคแห่งความก้าวหน้าของการคลังออมสินแห่งประเทศไทย”

       

 

 

 

 

รากฐานความมั่นคง

ยุคที่ 3 ธนาคารออมสิน สังกัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2490 – ปัจจุบันต่อมาภายหลังเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง รัฐบาลได้เห็นถึงคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์และความสำคัญของคลังออมสินที่มีต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้ยกฐานะของคลังออมสินขึ้นเป็นองค์การของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ดำเนินธุรกิจภายใต้ “พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489” มีการบริหารงานโดยอิสระ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง เริ่มดำเนินธุรกิจในรูปธนาคารออมสินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2490 และคำว่า “คลังออมสิน” ก็ได้เปลี่ยนเป็นคำว่า “ธนาคารออมสิน” นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
โฉมใหม่สู่ความทันสมัยครบวงจร
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารออมสินได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาระบบการดำเนินงานและการบริการ ในทุกด้านอย่างเป็นพลวัตร ธนาคารจึงได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อรักษาฐานลูกค้ามากกว่า 26 ล้านบัญชี โดยระดมทรัพยากรในทุกด้านเตรียมการเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์และรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยและครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการที่สอดคล้องต่อความต้องการและครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกช่วงวัยปัจจุบันธนาคารออมสินมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นรัฐวิสาหกิจ ในรูปของสถาบันการเงินที่มีรัฐบาลเป็นประกัน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีสาขา 594 สาขาทั่วประเทศ มีอายุครบ 94 ปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2550
ที่ผ่านมาี้

 

 

 

 

 

 

 

 


การเป็นธนาคารเพื่อสังคม
หมายถึง การมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งมวล โดยเฉพาะชุมชนฐานรากของสังคม โดยให้ผลประโยชน์สุดท้ายเกิดแก่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างให้สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคงสามารถพึ่งตนเอง และปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้ การดำเนินการของธนาคารออมสินในฐานะบทบาทธนาคารเพื่อสังคม ด้วยการร่วมแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ และปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนว่างงาน ยากจน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้เกิดการจ้างงาน เสริมรายได้ สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ตลอดจนเป็นการให้บริการสวัสดิการทางสังคมเพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้รู้จักการประหยัด อดออมแก่ประชาชน เยาวชน นักเรียน และผู้มีรายได้น้อย โดยมีสถานที่เก็บออม และให้บริการทางการเงินเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และเอื้อต่อการทำนุบำรุงชาติ ศาสนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็นโครงการต่างๆดังต่อไปนี้

 

 

 

โครงการธนาคารโรงเรียน
ธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจำลอง ที่ดำเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน มีครู- อาจารย์ และพนักงานธนาคารออมสิน เป็นที่ปรึกษา นักเรียนผู้ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน มีทั้งนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาที่มีความประพฤติดี

 

 

โครงการธนาคารชุมชน
ธนาคารชุมชน เป็นธนาคารที่ตั้งตามความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น เป็นธนาคารที่ทุกคน ในชุมชนเป็นเจ้าของ คือ การที่ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุม ดูแล การบริหาร ยึดหลัก และผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนนั้น

 

 

โครงการศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน
เป็นแหล่งข้อมูล ความรู้ข่าวสารที่ประชาชนในพื้นที่ สามารถมาใช้บริการค้นคว้าหาความรู้ และให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกว่าศูนย์ฯ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน


 


ข่าวและกิจกรรม ธนาคารออมสิน

รองนายกฯ และ รมว.คลัง ตรวจเยี่ยมธนาคารออมสิน
นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจเยี่ยมธนาคารออมสิน เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและแผนงานจากคณะกรรมการและผู้บริหารธนาคาร พร้อมทั้งมอบนโยบายให้ธนาคารออมสิน โดยมอบนโยบายให้ธนาคารออมสินสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับประชาชน เนื่องจากรัฐบาลอยู่ระหว่างเร่งการขยายฐานรายได้ให้กับประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ และสนับสนุนการตลาด รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างครบวงจรด้วย ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551
   
คณะผู้บริหารธนาคารออมสินวางพวงมาลาถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ กรรมการธนาคารออมสิน รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหารธนาคารออมสินร่วมถวายสักการะและวางพวงมาลาถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551
   
ธ.ออมสินจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ภายใต้แนวคิด "เด็กไทยหัวใจเรียนรู้"
นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ กรรมการ
ธนาคารออมสิน รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ซึ่งธนาคารออมสินจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เด็กไทยหัวใจเรียนรู้” เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยรักการเรียนรู้ควบคู่การออม พร้อมกันนี้ได้มอบปิ่นโตพอเพียงเป็นที่ระลึกแก่เด็กที่นำเงินฝากในบัญชี
   
ธนาคารออมสินเปิดตัว Motorcycle Banking ในรูปแบบบริการ GSB EXPRESS SERVICE
นายยงยุทธ ตะริโย รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเปิดตัว Motorcycle Banking ในรูปแบบบริการ GSB EXPRESS SERVICE ซึ่งการให้บริการด้วยรูปแบบธนาคารเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ไม่สามารถเดินทางไปติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารได้ ซึ่งลูกค้าจะได้รับความสะดวก ไม่เสียเวลาเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550
   
ปิ่นโตพอเพียง
ธนาคารออมสินจัดทำ "ปิ่นโตพอเพียง" เป็นของที่ระลึก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีนี้ โดยเตรียมมอบแก่เด็กๆ ที่ฝากเงินตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 11.00 น. ณ
ธนาคารออมสินทุกสาขา และพร้อมกันนี้ ธนาคารออมสินยังจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด "เด็กไทยหัวใจเรียนรู้" เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยรักการเรียนรู้ โดยจัดที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่