ประเภทบริการ
   
ธนาคาร ที่ให้บริการ
 
รวบรวมคำถามที่คุณอยากรู้ FAQ
ยินดีต้อนรับ
www.Cashwe.com
 
ผลิตภัณฑ์ที่โอกาสอนุมัติสูง
(ดูจากสถิติการอนุมัติที่ผ่านมา)
  บัตรเครดิต
บัตรเครดิต KTC
บัตรเครดิต กสิกรไทย
บัตรเครดิต กรุงศรีอยุธยา
  สินเชื่อ
สินเชื่อ KTC
สินเชื่อ ซีไอเอ็มบี ไทย
  บัตรกดเงินสด
KTC Cash Revolve
Citibank Ready Credit
line
แลกลิงค์
line
     

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

 
     
 

ประวัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  เป็นสถาบันการเงิน สังกัดกระทรวงการคลังก่อตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496  ซึ่งกำหนดให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นหน่วยงานของรัฐบาล
ทำหน้าที่ช่วยเหลือ ทางการเงินให้กับประชาชน ได้มีที่อยู่อาศัยตามสมควรแก่อัตภาพ โดยการให้กู้ยืมเงิน และจัดสรรที่ดินเพื่อก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย ต่อมาในปี พ.ศ.2515   สมัยรัฐบาลจมพล ถนอม กิตติขจร ได้ตั้ง หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติขึ้นเพื่อ รับผิดชอบการดำเนินงานในอัน ที่จะให้ประชาชน ได้มีที่อยู่อาศัยและ ได้โอนกิจการงานบางอย่างที่เกี่ยวกับการให้ เช่า ซื้อที่ดิน อาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไปขึ้นอยู่ ู่กับ การเคหะแห่งชาติ
          ดังนั้น กิจการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้อง และ ประสาน กันกับกิจการของการเคหะแห่งชาติด้วยเหตุนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคาร สง เคราะห์ พ.ศ. 2496 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 317 จึงเป็นหน่วยงานของ รัฐบาลที่ประกอบธุรกิจในการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนนำเงินไปใช้ประโยชน ์ในกิจการ เคหะและ เป็น
สถาบันการ เงิน ที่ดำเนินธุร กิจ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างซึ่งแตกต่างจาก สถาบันการเงินอื่นๆ ทั่วไป
          งานหลักของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่สำคัญ คือ ช่วยเหลือทางด้านการเงินเพื่อให้ประชาชน ได้มีที่อยู่ อาศัยเป็นของตนเองโดยมีการระดมทุนโดยวิธีต่างๆ อาทิเช่น ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลออก พันธบัตรหุ้นกู้หรือ กู้ยืมเป็นครั้งคราว และ รับเงินฝากจากผู้ออมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้มีกำลังพอ ที่จำดำเนิน งาน ของธนาคารฯ ต่อไป ได้ในปัจจุบันนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นอกจากจะนำ เงินไปใช้ประโยชน์โดย
ให้ประชาชนแต่ละรายกู้ยืมแล้วยัง ต้องช่วยเหลือทางการเงินแก่การเคหะแห่งชาติ และเอกชนผู้ลงทุน ประกอบ กิจการเคหะในรูปของเงินให้กู้ยืมด้วย ตลอดจนให้บริการในด้านการค้ำประกันและการซื้อลดเครดิต ที่เกี่ยวกับกิจการเคหะ

 

ตารางสรุปสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

ภาค

สาขาหลัก

สาขาย่อย

OSS

เคาร์เตอร์การเงินนอกสถานที่

กทม.และปริมณฑล (รวมสำนักงานใหญ่)

31 

12 

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10 

ภาคกลาง

12 

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

รวม

75

28

16

14

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 15/2/51

บริการเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
เงินกู้เพื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก
บริการเงินกู้สำหรับผู้ซื้อบ้านทั่วไป
บริการเงินกู้สวัสดิการ
บริการเงินกู้สำหรับผู้ประกอบจัดสรร
สินเชื่อพิเศษ

 

ที่อยู่ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่
ที่อยู่                       63 ถ.พระรามที่ 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์            0-2645-9000
โทรสาร             0-2645-9001

 

ข่าว และกิจกรรม   ข่าวธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

 

ธอส.เพิ่มช่องทางสะดวกชำระหนี้เงินกู้ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ 7-11
ธอส. ร่วมกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ทำโครงการชำระหนี้เงินกู้ผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้าน7-11ทุกสาขา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2551
ณ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี

ธอส.เปิดดำเนินการสาขานครปฐมแห่งใหม่
โชว์รูปลักษณ์สาขาทันสมัยโฉมใหม่ สดใสในโทนสี ส้ม-เขียว ในวันที่ 21 ธันวาคม 2550

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดศูนย์ OSS ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในรูปโฉมใหม่
ธอส.เปิดศูนย์บริการครบวงจร (OSS) แห่งที่ 15 ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในรูปโฉมใหม่ โทนสีสดใสส้ม-เขียว


ธอส.ชูดอกเบี้ยกู้ 2.99 % ในงาน “Money Expo โคราช 2008”
ธอส. ลดดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับทุกวงเงิน เหลือ 2.99 % นาน 6 เดือน พร้อมด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ อีกมากมาย